ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

در اين بخش مقالات مربوط به ماشين هاي الكتريكي و ترانسفورماتورها ، انواع آنها ، سيم پيچي آنها و همچنين ساختمان آنها موجود مي باشد
موضوع جدید ارسال پست
نمایه کاربر
pym2
پست: 158
تاریخ عضویت: شنبه 10 اردیبهشت 1390, 12:00 am
محل اقامت: شاید خرم اباد
تشکر شده: 1 دفعه

ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

پست توسط pym2 » پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390, 1:54 pm

ساختمان ترانسهای قدرت روغنی :
قسمتهای اصلی در ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از:
١ - هسته يك مدار مغناطيسی
٢- سيم پيچ های اوليه و ثانويه
٣- تانك اصلی روغن
به جز موارد فوق اجزا ديگری نيز به منظور اندازه گيری وحفاظت به شرح زير وجوددارند :
١- كنسرواتوريا منبع انبساط روغن
٢ - تپ چنجر
٣ - ترمومترها
٤- نشان دهنده های سطح روغن
٥ - رله بوخهلتز
٦- سوپاپ اطمينان يا لوله انفجاری / شير فشار شكن
٧- رادياتور يا مبدلهای حرارتی
٨- پمپ و فن ها
٩- شيرهای نمونه برداری از روغن پايين و بالای تانك
١٠ - شيرهای مربوط به پركردن و تخليه روغن ترانس
١١ - مجرای تنفسی و سيليكاژل مربوط به تانك اصلی و تب چنجر
١٢ - تابلوی كنترل
١٣ - تابلوی مكانيزم تب چنجر
١٤ - چرخ ها

١٥ - پلاك مشخصات نامی
١- هسته :
هسته ترانس يك مدار مغناطيسی خوب با حداقل فاصله هوايی و حداقل مقاومت مغناطيسی است تا فورانهای مغناطيسی براحتی از آن عبور كنند . هسته بصورت ورقه ورقه ساخته شده و ضخامت ورقه ها حدود0.3 ميليمتر و حتی كمتر است . برای كاهش تلفات فوكو ورقه ها تا حد امكان نازك ساخته می شوند و لی ضخامت آنها نبايد بحدی برسد كه از نظر مكانيكی ضعيف شده و تاب بردارد .
در ترانسهای قدرت ضخامت ورقه ها معمولاً 0.3 يا 0.33 ميليمترانتخاب می شود كه اين ورقه ها توسط لايه نازكی از وارنيش عايقی با يك سيم نازك عايقی ، نسبت به هم عايق می شوند .
٢- سيم پيچی های ترانس
در ساختمان سيم پيچ های ترانس بايد موارد متعددی در نظر گرفته شوند كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره می نمائيم :
١ - در سيم پيچ هابايد جنبه های اقتصادی كه همان مصرف مقدار مس و راندمان ترانس می باشد ، مراعات شود .
٢ - ساختمان سيم پيچ ها برای رژيم حرارتی كه بايد در آن كار كند محاسبه شود ، زيرا در غير اين صورت عمر ترانس كاسته خواهد شد .
٣- سيم پيچ ها در مقابل تنش ها و كشش های حاصل از اتصال كوتاه های ناگهانی مقاوم شوند
٤ - سيم پيچ ها بايد در مقابل اضافه ولتاژهای ناگهانی از نقطه نظر عايق ، مقاومت لازم را داشته باشند .
سيم پيچ ترانس ها نسبت به هم در نوع سيم پيچ ، تعداد حلقه ها درجه و اندازه سيمها و ضخامت عايق بين حلقه ها متفوت خواهند بود . هر چه ولتاژ ترانس بالا برود ، تعداد حلقه های سيم پيچ بيشتر مي شود و هر چه ظرفيت ترانس بيشتر شود ، اندازه سيم ها بزرگتر می گردد .
در ترانس با هسته ستونی ، سيم پيچها اعم از فشار قوی ، متوسط و فشار ضعيف و سيم پيچ تنظيم – بصورت استوانه متحدالمركز روی ستونهای هسته قرار می گيرند . معمولاً سيم پيچ فشار ضعيف در داخل و فشار قوی در خارج واقع می شوند و ترتيب فوق به اين دليل رعايت می شود كه عايق كاری فشار ضعيف نسبت به هسته راحت تر است .
٣- تانك اصلی روغن
تانك ترانس يك ظرف مكعب يا بيضوی شكل است كه هسته و سيم پيچ های ترانس در آن قرار مي گيرند و نقش يك پوشش حفاظتی را برای آنها ايفا مي كند داخل اين ظرف از روغن پر می شود بطوريكه هسته و سيم پيچ كاملاً در روغن فرو می روند . سطح خارجی تانك تلفات گرمايی داخل ترانس را به بيرون منتقل می كند از هر مترمربع سطح تانك حدوداً 400 الی 450 وات توان گرمايی به خارج منتقل می شود ، بطوريكه در ترانسهای كوچك ، همين سطح برای خنك كاری كافی است و به تمهيدات ديگری نظير رادياتور وفن نياز نمی باشد . در ترانسهای تا KVA 50 بدنه تانك از ورق ساده فولادی به ضخامت حدوداً MM3 ميليمتر ساخته می شود ، سطح آن صاف بوده و نيازی به ميله های تقويتی يا لوله های خنك كن ندارد . هر 4 وجه ترانس از يك ورق يك پارچه درست می شود و فقط در يك گوشه جوشكاری می گردد .
تانك ترانس بايستی موجب شود كه موارد مشروحه ذيل تأمين گردند :
- حفاظتی برای هسته ، سيم پيچ ، روغن و ساير متعلقات داخلی باشد .
- دارای استقامت كافی باشد كه در حين حمل و نقل و نيز در زمان اتصال كوتاه داخلی بتواند تنش های مكانيكی ايجاد شده را تحمل نمايد .
- ارتعاشات و صدا در آن به حداقل برسد .
- ساختمان آن در برابر نشت روغن و يا نفوذ هوا كاملاً آب بندی باشد .
- سطوح كافی برای دفع گرمای ناشی از تلفات ترانس را تأمين كند .
- محلی برای نصب بوشينگها ، تب چنجر ، مخزن ذخيره روغن و ساير متعلقات باشد.
- از نظرابعاد در حد باشد كه براحتی قابل تحمل و حمل و نقل از طريق جاده يا راه آهن باشد .
- حداقل تلفات فوكو در آن ايجاد شود .
- حداقل ميدان مغناطيسی در خارج از آن وجود داشته باشد .
به اين ترتيب طراحی تانك ترانس به روش پيش بينی شده برای حمل و نفل آن نيز بستگی دارد.

٤- مقره ها ( بوشينگ ها (
سرهای خروجی سيم پيچ های فشار قوی و فشار ضعيف بايد نسبت به بدنه فلزی تانك ، عايقكاری شوند . برای اين منظور از مقره ها استفاده می شود . مقره يا بوشينگ تشكيل شده است از يك هادی مركزی كه توسط عايق های مناسبی در ميان گرفته شده است .
بوشينگها روی در پوش فوقانی ترانس نصب می شوند و در موارد نادری بوشينگها را روی ديواره جانبی تانك هم نصب می كنند . انتهای پايينی مقره در داخل تانك جای می گيرد ، در حاليكه سر ديگر آن در بالای درپوش و در هوای خارج واقع می شود .
ترمينالهای هر دو سر دارای بستهای مناسبی برای اتصال به سر هادی های داخل ترانس و نيز هادی های

شبكه می باشند . شكل و اندازه بوشينگها به كلاس ولتاژ ، نوع محل ( داخل ساختمان يا در هوای آزاد ) و جريان نامی آن بستگی دارد . بوشينگهای داخل ساختمانی نسبتاً كوچك بوده و سطح آن صاف است ، اما بوشينگهای هوای آزاد كاملاً در معرض شرايط مختلف جوی نظير برف و باران و آلودگی و ... قرار می گيرند ، بنابراين از نظر شكل كاملاً متفاوتند و از سپرهايی به شكل چتر تشكيل می شوند ، تا سطح زيرين آنها در مقابل باران خشك نگه داشته شوند . دراين صورت سطح خارجی آنها زياد شده و فاصله خزش جرقه روی سطح چينی عايق زيادتر می گردد و در نتيجه استقامت الكتريكی بوشينگ افزايش مي يابد .
در حال حاضر تمام ترانسهای با قدرت زياد ، برای كار در هوای آزاد ساخته می شوند و مقره های عايقی ، برای ولتاژهای مختلف زير موجود می باشند :
٥/٠و١و٣ و٦ تا ١٠ و٢٠ و ٣٥ و١١٠ و٢٢٠و٣٢٠ و٥٠٠ و٧٥٠ كيلووات. درترانسهای قدرت از ٣ تا١٠ كيلووالت، همان بوشينگ kv10 بكارمی رود.برای ترانسهای kv 1 وكمتراز مقره چينی ساده يامقره اپوكسی زرين ساخته می شود .

سيستم های اندازه گيری و حفاظت ترانس
١- كنسرواتور يا منبع انبساط روغن
منبع ذخيره روغن كه به اسامی منبع انبساط و كنسرواتور نيز ناميده می شود ، تانكی است كه در بالاترين قسمت ترانس نصب می شود در حين تغييرات بار روزانه ، روغن ترانس انبساط وانقباض می يابد و در حين انبساط وارد منبع ذخيره می شود . اندازه و حجم منبع ذخيره به اندازه ترانس و تغييرات دمايی آن در هنگام بهره برداری بستگی دارد . در ترانسهايی كه دارای تب چنجر قابل قطع زير بار هستند ، منبع انبساط به دو بخش تقسيم می گردد كه قسمت كوچكتر برای تب چنجر و قسمت بزرگتر برای تانك اصلی در نظر گرفته می شود . از بالای هر قسمت منبع ذخيره ، لوله ای به فضای آزاد آورده می شود ، كه به آن مجرای تنفسی می گويند (Breather) در ورودی اين مجرا ظرف شيشه ای قرار دارد ، كه داخل آن از ماده ای رطوبت گيربه نام سيليكاژل پرمی شود . به اين ترتيب هوای ورودی به ترانس رطوبت خود را از دست داده و كاملاً خشك خواهد بود .
در هر قسمت منبع ذخيره ، يك نشان دهندة سطح روغن نصب می شود تا سطح روغن را در حين كار ترانس بتوان نظارت كرد و همچنين دو سطح منبع ديگر كه مجهز به كنتاكت آلارم می باشند نيز بر روی آنها نصب می گردند سطح خارجی منبع ذخيره نيز با رنگ مناسب پوشيده می شود تا از خوردگی و زنگ زدن محافظت گردد .
٢ - تپ چنجر
در بارهای مختلف افت ولتاژ در ترانسفورماتورها و خطوط نيز تغيير می كند و سبب تغيير ولتاژ شبكه می شود . كنترل ولتاژ شبكه های توزيع و انتقال عمدتاً توسط تب چنجر ايجاد می شود . اساس كار تب چنجر بر تغيير نسبت تبديل ترانس استوار است . بدين ترتيب كه با انشعاباتی كه در سيم پيچ فشار قوی تعبيه می گردد تعداد دور سيم پيچ را تغيير داده و سبب تغيير ولتاژ خروجی ترانس می گردد. تپ چنجرها بطور گسترده ای برای كنترل ولتاژ شبكه در سطوح مختلف ولتاژی بكار گرفته می شوند . معمولاً كنترل ولتاژ در محدوده %١٥ +_ مقدور است . ولتاژ هر پله تب چنجر عموماً بين ١ تا ٥/٢ درصد تغيير می كند انتخاب مقدار كم برای پله ها سبب افزايش تعداد تپ ها می گردد و انتخاب مقدار بالا برای هر پله باعث عدم امكان تنظيم دقيق ولتاژ مورد نظر می گردد .
محل تپ چنجر :
در داخل تانك اصلی ، قسمتی را برای بخش اصلی تب چنجر ) دايورترسوئيچ ) در نظر گرفته اند اين قسمت كاملاً آب بندی شده است داخل آن نيز با روغن ترانس پر شده است . اين روغن كاملاً از روغن تانك اصلی جداست و باهم مخلوط نمی شود . تپ چنجر را در سمت فشار قوی نصب كرده اند كه دارای مزيت های زيرمی باشند :
الف) در طرف فشار قوی جريان كمتر است لذا برای تپ چنجرهايی كه زير بار عمل می كنند حذف جرقه ساده تراست.
ب) چون تعداد دورسيم پيچهای فشارقوی بيشتر است ، لذا امكان تغييرات يكنواخت تروپه های كوچكتر به راحتی ميسر است . در اتصال ستاره انشعابات تب چنجر را در سمت نقطه صفر قرار می دهند تا عايق كاری آن نسبت به زمين ساده تر باشد .
بهره برداری از ترانسفورماتورهای با تنظيم كننده ولتاژ زير بار :
اكثر ترانسفورماتورها دارای دستگاهی بنام تب چنجر بوده كه كار آنها عملاً در مدار گذاشتن و خارج كردن تعدادی از حلقه های سيم پيچی ترانسفورماتور به منظور تغيير دادن در نسبت تبديل ترانس می باشد . عموماً اين دستگاه در قسمت فشار قوی قرار می گيرد .
تب چنجر ترانسفورماتورها عموماً بر ٢ نوع می باشند :
١ : On load tap changer- ترانسفورماتورهايی كه تب آنها زمانی كه تپ ترانسفورماتور زيربار است ، قابل تغيير می باشد .
٢ :Off load tap changer- ترانسفورماتورهايی كه تب آنها فقط زمانی كه در مدار نباشند ، قابل تغيير می باشند
اين تغيير تپ در محل روی بدنه ترانس صورت می گيرد . به اين ترتيب با توجه به تعداد تپ و اينكه هر تپ چه مقدار تغيير ولتاژ بوجود می آورد و نياز به چه مقدار تغيير در ولتاژ می باشد ، تب آنها را بر حسب نياز سيستم تغيير می دهيم . مكانيزم عمل تپ به طور كلی به اين صورت است كه اهرمی قادر است در جهت گردش عقربه های ساعت تعداد حلقه های سيم پيچ را كم و در خلاف آن زياد نمايد.


موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان