ليست مديران

مديران انجمن    
مدیر سایتtorabi-nejad مدیر سایت همه انجمن ها
مدیر  بخش برق قدرتpym2 مدیران بخش ها همه انجمن ها
مدیر بخش مخابراتsara مدیران بخش ها همه انجمن ها
مدیر بخش عمومیshadi مدیران بخش ها همه انجمن ها
همکار بخش عمومیfardin مدیران موقت همه انجمن ها